Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Căn cứ văn bản pháp lý
  • Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014;
  • Nghị định 119_2015_NĐ-CP ngày 13-11-2015 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;
  • Thông tư 329_2016_TT-BTC ngày 26-12-2016 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119_2015_NĐ-CP.
Các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng
  • Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;
  • Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.
Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư  mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp;

Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;

Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Ngoài trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc, nhà nước khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng mua các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng;

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

>>> Video Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  
Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *