Các văn bản pháp lý cơ bản về quản lý dự án xây dựng (Cập nhật tháng 10/2022)

Bạn có thể tải danh sách văn bản pháp lý tại đây:

Danh sách các văn bản pháp lý cơ bản về quản lý dự án xây dựng

(Cập nhật tháng 10/2022)

Được cập nhận các văn bản pháp lý về quản lý dự án xây dựng

Thời gian đầu đi làm thì khi làm đến loại công việc nào thì mình mới đi tìm hiểu về văn bản pháp lý của công việc đó như khi làm về quản lý chất lượng của Ban quản lý dự án xây dựng thì mới tìm đọc mấy cái nghị định, thông tư liên quan, rồi tìm hiểu tích lũy dần theo thời gian với các loại công việc khác.

Các văn bản pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có rất nhiều và thường xuyên được cập nhật, được thể hiện qua các luật, nghị định, thông tư… Các văn bản này bao trùm các mảng như quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hợp đồng xây dựng; đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; an toàn, vệ sinh lao động… Do vậy sẽ gây ra sự hoang mang, bối rối, nản và cảm giác bị ngợp khi tìm hiểu, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên và những bạn mới bắt đầu làm về lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.

Do đó mình tổng hợp, liệt kê những văn bản pháp lý cơ bản đủ để dùng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bạn nào phụ trách mảng nào sẽ tìm hiểu thêm về các văn bản pháp quy, quy định có liên quan đến mảng đó, ví dụ nếu làm về đấu thầu thì bên cạnh các luật, nghị định còn có các thông tư về quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp; quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá; quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu,…

Dưới đây là những văn bản pháp lý cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Được cập nhật các văn bản pháp lý về quản lý dự án xây dựng:

 

1. Luật:
1.1- Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014
1.2- Luật đấu thầu số 43_2013_QH13 ngày 26-11-2013
1.3- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84_2015_QH13 ngày 25-06-2015
1.4. Luật xây dựng sửa đổi 62_2020_QH14 ngày 17-06-2020
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:
2.1- Nghị định 15_2021_NĐ-CP ngày 03-03-2021 của Chính phủ về quản lý DAĐTXD
2.2- Nghị định 100_2018_NĐ-CP ngày 16-07-2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Xây dựng
3. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
3.1- NĐ 06_2021_NĐ-CP của CP ngày 26-01-2021 về quản lý chất lượng, thi công XD và bảo trì CTXD
3.2- TT 06_2021_TT-BXD của BXD 30-06-2021 về phân cấp CTXD và hướng dẫn áp dụng trong QL hoạt động ĐTXD
3.3- TT 10_2021_TT-BXD của BXD ngày 25-08-2021 về hướng dẫn NĐ 06_2021_NĐ-CP và NĐ 44_2016_NĐ-CP
3.4- TT 14_2021_TT-BXD của BXD ngày 25-08-2021 về hướng dẫn Chi phí bảo trì xây dựng
4. Hợp đồng xây dựng:
4.1- Nghị định 37_2015_NĐ-CP ngày 22-04-2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
4.2- Thông tư 07_2016_TT-BXD ngày 10-03-2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
4.3- Thông tư 08_2016_TT-BXD ngày 10-03-2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng
4.4- Thông tư 09_2016_TT-BXD ngày 10-03-2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
4.5- Thông tư 30_2016_TT-BXD ngày 30-12-2016 của Bộ xây dựng về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công
4.6- NĐ 50_2021_NĐ-CP ngày 22-04-2015 của Chính phủ về sửa đổi NĐ 37_2015_NĐ-CP
5. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5.1- NĐ 10_2021_NĐ-CP ngày 09-02-2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5.2- TT 11_2021_TT-BXD của BXD ngày 31-08-2021 về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5.3- TT 12_2021_TT-BXD của BXD ngày 31-08-2021 về Ban hành định mức xây dựng
5.4- TT 13_2021_TT-BXD của BXD ngày 31-08-2021 về Hướng dẫn PP xác định các chỉ tiêu KT-KT và đo bóc khối lượng CT
6. An toàn lao động
6.1- Luật an toàn vệ sinh lao động số 84_2015_QH13 ngày 25-06-2015
6.2- Nghị định 39_2016_NĐ-CP ngày 15-05-2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động
6.3- Nghị định 44_2016_NĐ-CP ngày 15-05-2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
6.4- Thông tư 04_2017_TT-BXD ngày 30-03-2017 của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công XDCT
6.5- Thông tư 03_2019_TT-BXD ngày 30-07_2019 của Bộ xây dựng về sửa đổi Thông tư 04_2017_TT-BXD
6.6- Thông tư 16_2017_TT-BLĐTBXH ngày 08-06-2017 của Bộ LĐTBXH về kiểm định ATLĐ đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về ATLĐ
6.7- Thông tư 29_2016_TT-BXD ngày 29-12-2016 của Bộ xây dựng quy trình kiểm định an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng
6.8- Thông tư 36_2019_TT-BLĐTBXH ngày 30-12-2019 của Bộ LĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
6.9- TT 10_2021_TT-BXD của BXD ngày 25-08-2021 về hướng dẫn NĐ 06_2021_NĐ-CP và NĐ 44_2016_NĐ-CP
7. Đấu thầu
7.1- Luật đấu thầu số 43_2013_QH13 ngày 26-11-2013
7.2- Nghị định 63_2014_NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
7.3- Thông tư 01_2015_TT-BKHĐT ngày 14-02-2015 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
7.4- Thông tư 03_2015_TT-BKHĐT ngày 06-05-2015 về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
7.5- Thông tư 05_2015_TT-BKHĐT ngày 16-06-2015 của Bộ KHĐT về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
7.6- Thông tư 10_2015_TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
7.7- Thông tư 11_2015_TT-BKHĐT ngày 27-10-2015 của Bộ KHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
7.8- Thông tư 19_2015_TT-BKHĐT ngày 27-11-2015 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
7.9- Thông tư 23_2015_TT-BKHĐT ngày 21-12-2015 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
7.10- Thông tư 03_2016_TT-BKHĐT ngày 05-05-2016 của Bộ KHĐT về Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
7.11- Thông tư 14_2016_TT-BKHĐT ngày 29-09-2016 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
7.12- Thông tư 04_2017_TT-BKHĐT ngày 15-11-2017 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
7.13- Thông tư 04_2019_TT-BKHĐT ngày 25-01-2019 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
7.14- Thông tư 11_2019_TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ KHĐT về quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
7.15- Thông tư 04_2017_TT-BKHĐT ngày 15-11-2017 của Bộ KHĐT về quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
7.16- Thông tư 05_2020_TT-BKHĐT ngày 30-06-2020 về sửa đổi Thông tư 04_2017_TT-BKHĐT
8. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
8.1- Nghị định 100_2018_NĐ-CP ngày 16-07-2018 của Chính phủ về sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Xây dựng
8.2- QĐ 702/QĐ-BXD ngày 09-06-2021 về điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD
9. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng:
9.1- Nghị định 119_2015_NĐ-CP ngày 13-11-2015 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
9.2- NĐ 20_2022_NĐ-CP ngày 10-03-2022 của CP về Sửa đổi, bổ sung NĐ 119_2015_NĐ-CP
9.3- NĐ 50_2022_TT-BTC của Bộ TC về HD thực hiện NĐ 119_2015_NĐ-CP và NĐ 20_2022_NĐ-CP
10. Quản lý vật liệu xây dựng
10.1- NĐ 09_2021_NĐ-CP của CP ngày 09-02-2021 về Quản lý vật liệu xây dựng

 

* Lưu ý:

Bạn có thể tải danh sách văn bản pháp lý trên tại đây:

 

>>> Video Các văn bản pháp lý cơ bản về quản lý dự án xây dựng:

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  

Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *