Công tác hồ sơ hoàn thành công trình của ban quản lý dự án

Tại sao phải lập hồ sơ hoàn thành công trình?

Ta có các lý do phải lập hồ sơ hoàn thành công trình được nêu dưới đây:

– Theo Điều 123 Luật xây dựng số 50 [1], chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng, để phục vụ công tác nghiệm thu này, ban quản lý dự án phải tập hợp, chuẩn bị và trình chủ đầu tư hồ sơ hoàn thành công trình.

– Bên cạnh đó, theo Điểm a Khoản 6 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP [2], để phục vụ công việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thì chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu trong đó có hồ sơ hoàn thành công trình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng. Việc này, theo khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 [3], phải thực hiện đối với các công trình sau: 

 • Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp;
 • Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;
 • Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu tại hai điểm trên.

– Mặt khác, theo Điều 26 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư phải tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành.

Nội dung danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Ban quản lý dự án với chức năng của mình phải tập hợp, chuẩn bị và trình chủ đầu tư một bộ hồ sơ hoàn thành công trình, nội dung danh mục hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm:

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

 1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có).
 2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
 4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).
 5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.
 6. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
 7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
 8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.
 9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.
 10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
 2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
 4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
 5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
 3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.
 6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.
 9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.
 10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
  • Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;
  • An toàn phòng cháy, chữa cháy;
  • An toàn môi trường;
  • An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;
  • đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
  • Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;
  • Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt;
  • Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 1. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
 2. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.
 3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 4. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có).
 5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có).
 6. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Lời kết

Công tác lập hồ sơ hoàn thành công trình là điểm chuyển giao sang giai đoạn kết thúc xây dựng nên có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn thực hiện dự án.

Việc tập hợp, chuẩn bị hồ sơ hoàn thành công trình nên được ban quản lý dự án tiến hành cập nhật dần dần trong suốt quá trình thực hiện dự án, tránh việc đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng mới làm để không bị mất thời gian và không bị thiếu sót hồ sơ.

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

————

[1]. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

[2]. Chính phủ (2021), Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 /01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

[3]. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng 62/2020/QH14

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  

Bạn hãy chia sẻ nhé:

4 thoughts on “Công tác hồ sơ hoàn thành công trình của ban quản lý dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *