Danh mục: Quản lý rủi ro trong xây dựng công trình

Ứng dụng biểu đồ Pareto trong quản lý dự án xây dựng

  Biểu đồ Pareto được Vilfredo Pareto (sinh ngày 15/7/1848 mất ngày 19/8/1923, là nhà kinh tế học người Ý) đưa ra đầu tiên. Nguyên […]