Chứng chỉ hành nghề xây dựng >> Phần 2

B. Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực – Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng (28 câu)

 

BÀI LIÊN QUAN:

 

Câu 1: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng là quản lý những nội dung gì?

 1. Quản lý khối lượng công việc, chất lượng xây dựng và an toàn lao động
 2. Quản lý tiến độ thực hiện dự án và chi phí đầu tư xây dựng
 3. Các nội dung nêu tại a và b
 4. Các nội dung nêu tại a hoặc b là do người quyết định đầu tư quyết định

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 66 (về Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

thì đáp án là c.

 

Câu 2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?

 1. Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng
 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
 3. Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay
 4. Tất cả các trách nhiệm tại điểm a, b và c

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 63 (về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này;”

mà theo khoản 2 Điều 68 (về Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

a) Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng;

b) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này;

c) Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

d) Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư;

đ) Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Điều 66 của Luật này;

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

g) Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

thì với nội dung các điểm a, e, g ta có đáp án là d.

 

Câu 3: Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.?

 1. Chủ đầu tư
 2. Nhà thầu phụ
 3. Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ
 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Đáp án: a

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 66 (về Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án quy định tại khoản 1 Điều này.”

thì tổng thầu sẽ ký kết với chủ đầu tư để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.

Do đó đáp án là a.

 

Câu 4: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, việc giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định nào?

 1. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công
 2. Theo quy định của pháp luật về xây dựng
 3. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng
 4. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Chọn theo nguyên tắc có liên quan và đầy đủ nhất: câu hỏi có liên quan đến xây dựng, đầu tư công (do sử dụng vốn nhà nước) và các lĩnh vực khác có liên quan nên đáp án là d.

 

Câu 5: Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào dưới đây?

 1. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích dự án được phê duyệt
 2. Đúng trình tự đầu tư xây dựng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan.
 3. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.
 4. Tất cả các nguyên tắc nêu tại a, b và c.

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 2, 3, 4 Điều 4 (về Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng.

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng.

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.”

thì đáp án là d.

 

Câu 6: Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?

 1. Trong tổng mức đầu tư
 2. Trong chi phí sản xuất kinh doanh của nhà thầu
 3. Trong dự toán xây dựng
 4. Trong giá trị hợp đồng thi công xây dựng

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Ta thấy khoản chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng đều không có trong phương án a, c, d nên đáp án là b.

 

Câu 7: Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?

 1. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 2. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.
 3. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.
 4. Tất cả các hành vi nêu tại a, b và c

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 2, 4, 10 Điều 12 (về Các hành vi bị nghiêm cấm) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật này.

4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

10. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.”

thì đáp án là d.

 

Câu 8: Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào?

 1. Như dự án nhóm A.
 2. Như một dự án độc lập.
 3. Như một dự án độc lập, nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư chấp thuận.
 4. Như một dự án độc lập, do người quyết định đầu tư quyết định

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 50 (về Trình tự đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư phải được quy định trong nội dung quyết định đầu tư.”

thì đây là trường hợp nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng; và việc phân chia dự án thành phần phải được quy định trong nội dung quyết định đầu tư mà quyết định đầu tư là do cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư quyết định.

Do đó đáp án là c.

 

Câu 9: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trong thời gian thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?

 1. Không
 2. Có, nếu chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.
 3. Điều chỉnh hay không là do người quyết định đầu tư quyết định
 4. Điều chỉnh hay không là do cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 61 (về Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:

d) Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.”

thì đáp án là b.

 

Câu 10: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trường hợp nào mới được thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án?

 1. Dự án nhóm A
 2. Dự án nhóm B
 3. Dự án nhóm A có công trình cấp đặc biệt
 4. Do cấp có thẩm quyền quyết định, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 64 (về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp quản lý thực hiện một dự án được áp dụng đối với dự án được quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật này.”

mà nội dung khoản 2 Điều 62 (về Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng) của Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau:

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước.”

thì đáp án là c.

 

Câu 11: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không?

 1. Có, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận
 2. Có, nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận
 3. Có, nhưng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận
 4. Không

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 4 Điều 32 (về Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình) Nghị định 59_2015_NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về về quản lý DAĐTXD:

“4. Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án.”

thì đáp án là b.

 

Câu 12: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách nhiệm nào dưới đây?

 1. Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư
 2. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết
 3. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư
 4. Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo Điều 122 (về Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng;

b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình;

c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

d) Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế xây dựng;

đ) Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường;

e) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.”

thì việc Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình không thuộc nghĩa vụ của  Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

Do đó đáp án là d.

 

Câu 13: Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi nào?

 1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng
 2. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án
 3. Bao gồm cả trường hợp a và b
 4. Không được điều chỉnh trong bất kể trường hợp nào

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 84 (về Điều chỉnh thiết kế xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.”

thì đáp án là c.

 

Câu 14: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ bản nào?

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 2. Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
 3. Một số bản vẽ thiết kế xây dựng
 4. Gồm các tài liệu nêu tại a, b và c

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo Điều 95 (về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

d) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

đ) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ.”

thì ta thấy đối với các loại xin giấy phép đều có phương án a, b, c.

Do đó đáp án là d.

 

Câu 15: Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?

 1. Chủ đầu tư
 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
 3. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 (về Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng) Nghị định 37_2015_NĐ-CP ngày 22-04-2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng…”

thì đáp án là b.

 

Câu 16: Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào được phê duyệt?

 1. Thiết kế cơ sở
 2. Thiết kế kỹ thuật
 3. Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ
 4. Tất cả các bước thiết kế nêu tại a, b và c.

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 107 (về Điều kiện khởi công xây dựng công trình) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;”

thì đáp án là c.

 

Câu 17: Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?

 1. Quy định của pháp luật về xây dựng
 2. Quy định của pháp luật về đất đai
 3. Quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai
 4. Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 108 (về Chuẩn bị mặt bằng xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.”

thì đáp án là b.

 

Câu 18: Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công là do ai quyết định?

 1. Người quyết định đầu tư quyết định
 2. Chủ đầu tư quyết định
 3. Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng
 4. Chính quyền địa phương quyết định

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 108 (về Chuẩn bị mặt bằng xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“3. Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.”

thì đáp án là c.

 

Câu 19: Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trình?

 1. Chủ đầu tư xây dựng công trình
 2. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
 3. Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình
 4. Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình

 

Đáp án: a

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 109 (về Yêu cầu đối với công trường xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng…”

thì đáp án là a.

 

Câu 20: Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy định nào?

 1. Theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt.
 2. Bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 3. Theo quy định tại cả đáp án a và b
 4. Theo yêu cầu của chủ đầu tư

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo Điều 24 (về Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng) Nghị định 46_2015_NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-05-2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

“1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường:

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan;

2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:

đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan.

3. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau:

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình;”

thì đáp án là c.

 

Câu 21: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ gì?

 1. Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng
 2. Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết
 3. Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình
 4. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 112 (về Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng;

b) Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng;

c) Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng;

d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

g) Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng;

h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình;

i) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

k) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

thì phương án a, b, c là tương với các điểm b, e, h trên.

Do đó đáp án là d.

 

Câu 22: Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?

 1. Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;
 2. Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
 3. Sử dụng vật liệu đúng chủng loại, bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt
 4. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

 

Đáp án: d

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo điểm e, h, k khoản 2 Điều 113 (về Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau:

e) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

h) Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

k) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;”

thì đáp án là d.

 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình xây dựng?

 1. Một
 2. Hai
 3. Ba
 4. Bốn

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo Điều 46 (về Phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình) Nghị định 46_2015_NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-05-2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

“Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III…”

thì đáp án là c.

 

Câu 24: Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?

 1. Theo Luật Xây dựng 2014
 2. Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP
 3. Theo quy định của Thông tư 26/2016/TT-BXD
 4. Theo các quy định tại điểm a, b và c

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo Điều 48 (về Giải quyết sự cố công trình xây dựng) Nghị định 46_2015_NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-05-2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

“1. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 47 Nghị định này. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và thực hiện các công việc sau:

a) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ và phạm vi sự cố;

b) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn;

c) Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố;

d) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật;

đ) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục sự cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục thi công hoặc đưa công trình vào sử dụng.

4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc khắc phục sự cố tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.”

thì đáp án là b.

 

Câu 25: Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng xây dựng nào?

 1. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian
 2. Hợp đồng trọn gói
 3. Hợp đồng theo đơn giá cố định
 4. Tất cả các loại hợp đồng nêu tại a, b và c

 

Đáp án: a

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 143 (về Điều chỉnh hợp đồng xây dựng) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“3. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước còn phải tuân thủ các quy định sau:

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian;”

thì đáp án là a.

 

Câu 26: Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?

 1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
 2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
 3. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 4. Không có quy định ai phải thực hiện

 

Đáp án: b

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 (về Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình) Thông tư 04_2017_TT-BXD ngày 30-03-2017 của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

“1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động”

thì đáp án là b.

 

Câu 27: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy nhóm?

 1. Hai
 2. Ba
 3. Bốn
 4. Năm

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 (về Hình thức tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động) Thông tư 04_2017_TT-BXD ngày 30-03-2017 của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

“1. Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được quy định thành các nhóm như sau:

a) Nhóm 1: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ giàn giáo; thanh, cột chống tổ hợp; hệ thống cốp pha trượt; hệ thống cốp pha leo; hệ giàn thép ván khuôn trượt;

b) Nhóm 2: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông;

c) Nhóm 3: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng;

d) Nhóm 4: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy thi công công trình ngầm, hầm, gồm: máy và thiết bị trong các công nghệ đào hở; máy và thiết bị trong các công nghệ đào kín; máy thi công tuyến ngầm bằng công nghệ khiên và tổ hợp khiên; máy sản xuất bê tông công trình ngầm.”

thì kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được quy định thành 04 nhóm.

Do đó đáp án là c.

 

Câu 28: Sự cố công trình xây dựng là nguy cơ sẽ sập đổ hoặc đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình khi nào?

 1. Trong quá trình thi công xây dựng
 2. Trong quá trình khai thác sử dụng công trình.
 3. Bao gồm cả đáp án a và b
 4. Đáp án a và b đều không đúng

 

Đáp án: c

Giải thích đáp án:

Căn cứ theo khoản 34 Điều 3 (về Giải thích từ ngữ) Luật xây dựng số 50_2014_QH13 ngày 18-06-2014:

“34. Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình.”

thì đáp án là c.

 

Chúc các bạn ôn và thi tốt.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

 

BÀI LIÊN QUAN: